Pomůžou standardizované ukazatele nákladovosti zpřehlednit situaci okolo investičního životního pojištění? Na českém trhu je jich k dispozici hned několik.

Životní pojištění

Za posledních deset let došlo v ČR k velkému boomu investičního životního pojištění. V loňském roce se IŽP stalo vůbec nejrozšířenějším pojištěním co se předepsa-ného pojistného týče.

Složitá poplatková struktura především u investiční složky IŽP zajišťuje pojišťovnám zisk, pojišťovny navíc nemají povinnost svou poplatkovou strukturu zveřejnit, a tak se může lehce stát, že klient ani neví, jaký produkt kupuje.

S tím souvisí potřeba vyvinout ukazatele, které nám pomohou sofistikovaným způsobem popsat a srovnávat jednotlivé produkty IŽP. Existuje několik různě účinných nástrojů. Poslední dobou roste tlak na jejich srozumitelnost a sjednocení napříč Evropou.

POHLED DO EVROPY

V Evropě se v poslední době rozšířil ukazatel nákladovosti RiY (Reduction in Yield). Udává, o kolik procent ročně se sníží hodno-ta investice. Např. investujemeli do fondu s očekávaným zhodnocením podkladových aktiv 6 % a hodnota RiY je 3,7 %, můžeme říci, že výkonnost investice bude 2,3 % p.a.

Nevýhodou je, že není dosud legislativně ustanoven, ani nemá správce, který by stanovoval a kontroloval pravidla jeho kalkulace a jeho hodnotu si tak může každá instituce upravit dle vlastní potřeby. Hodnota RiY totiž závisí na konkrétní zvolené modelové situaci. Hodnota RiY závisí především na výši pravidelných plateb, na sjednané době pojištění, ale i na očekávaném zhodnocení zvoleného portfolia.

Holandský ukazatel Wabeke je obdobou RiY. Jeho kalkulace se řídí metodologií, stanovenou finančním ombudsmanem.

Dalším hojně používaným ukazatelem je RiC (Reduction in Contribution). Udává kolik procent ideálně zhodnocené investice bude použito na pokrytí nákladů pojišťovny. Hodnota RiC stejně jako RiY závisí na volbě konkrétní modelové situace. Přepočet RiC na RiY se řídí složitým matematickým vzorcem, nicméně přibližně můžeme hodnotu RiY určit jako RiY≈RiC*(2/t), kde t je doba trvání smlouvy v letech.

DOMÁCÍ UKAZATELE

Ukazatel PER (Product Expense Ratio) vznikl v roce 2007. Vypočítá se jako podíl poplatků produktu a celkového zaplaceného pojistného na daném horizontu. Nevýhodou PER je, že nepočítá s diskontováním a nejsou v něm tedy ani zahrnuty poplatky z objemu investice, tzv. TER (Total Expense Ratio). Některé prameny doporučují uvádět hodnotu PER a TER společně.

TANK

TANK (ukazatel Typické nákladovosti konstrukce) vznikl v roce 2007. Poprvé byl představen v časopise Fond Shop (15/ 2007). Konstrukce TANKu je shodná s konstrukcí RiC. Jeho hodnota se vypočítá jako podíl všech zaplacených poplatků a ideální hodno-ty modelové investice. Zahrnuje veškeré placené poplatky včetně TER a manažerských poplatků na straně pojišťovny. Pro výpočet je nutné velmi dobře znát poplatkovou strukturu daného produktu, což není vzhledem k české legislativě, kdy pojišťovny nemusí poplatky zveřejňovat, vždy jednoduché.

Určitým omezením a současně výhodou pro vzájemné porovnání produktů je, že je pevně stanovena modelová situace, pro kterou se ukazatel TANK určuje. Hodnoty se určují na čtyřech horizontech, dostaneme tedy TANK10 pro 10letý horizont, TANK20 pro sjednanou dobu 20 let a podobně TAN-K30 a TANK40. Ukazatel TANK tak umožní sjednání konkrétních produktů na daných horizontech. Nicméně nedostatkem je jeho horší interpretovatelnost. Jen velmi těžko dokážeme rozhodnout, jestli produkt IŽP s hodnotou TANK 20 rovnou 30 % je výhodným či nevýhodným produktem.

aTANK

Ukazatel aTANK (anualizovaný TANK) udává roční náklady z objemu daného produktu IŽP. Pro zjednodušení je určován pouze na jednom horizontu. V České republice se pak průměrná doba životního pojištění pohybuje pod hranicí 10 let a dá se předpokládat, že stejně tomu bude také u IŽP, kde dosud nemáme dostatečnou historii.

Modelová situace pro určení hodnoty aTANK proto odpovídá pravidelné měsíční investici 1000 Kč do vyváženého portfolia s očekávaným zhodnocením 6 % p.a. na horizontu 10 let.

Hlavní inovací ukazatele aTANK je jeho snadná interpretovatelnost, kdy i průměrný finanční poradce nebo naprostý laik je schopný rozhodnout, jestli je pro něj daný produkt výhodný či nikoliv. Pro pře-počet hodnoty TANK na aTANK lze použít podobný vzorec jako u RiY, nicméně je potřeba brát v úvahu, že se jedná opravdu o pouze přibližnou hodnotu. Pro výpočet přesné hodnoty je třeba použít složitější numerickou metodu výpočtu.

Hodnotu aTANK můžeme brát jako obdobu APRC, efektivní úrokové míry u úvěrů. Jen s tím rozdílem, že u investice chceme realizovat zisk a tedy předpokládáme, že hodnota aTANK bude nižší něž očekávané zhodnocení modelového portfolia. Uveďme jednoduchý příklad, pokud je hodnota aTANK v modelové situaci 3,5 %, lze očekávat, že dosáhneme roční-ho zhodnocení 6 % – 3,5 % = 2,5 %. Zjednodušeně můžeme říct, že má smysl uvažovat o investici do produktu, pokud je jeho aTANK nižší než 6 %, v opačném případě placené poplatky převýší očekávané zhodnocení a naše investice bude ztrá-tová.

Životní pojištění

pTANK

Velkou část poplatků u produktů IŽP tvoří počáteční náklady, aneb náklady za založení smlouvy. Jedná se o poplatky, k jejichž zaplacení se klient zaváže už při podpisu smlouvy, přičemž tyto poplatky musí klient doplatit i v tom případě, že se rozhodne smlouvu předčasně vypovědět. Počáteční náklady, jak už název napovídá, se zpravidla srážejí z prvních plateb. Existuje několik typů těchto poplatků, přičemž jejich konstrukce jsou natolik odlišné, že je velmi těžké srovnávat produkty právě podle těchto poplatků.

Tento ukazatel nám říká, kolik měsíčních plateb bude použito na pokrytí těchto nákladů. V dnešní době je nezanedbatelné procento smluv vypovídáno ještě před uběhnutím sjednané doby. Ne vždy je ovšem výhodné vyměnit dražší produkt za levnější, neb bude nutné znovu uhradit počáteční náklady.

iTANK

Ukazatel iTANK se přesně přizpůsobí potře-bám konkrétního klienta. Jeho interpretace je určena pro modelovou situaci, kterou si v autorizované kalkulačce zvolí klient.

Nevýhodou jistě je, že pro jeho vlastní výpočet je potřeba rozsáhlých znalostí mate-matiky, určité finanční gramotnosti a dobré znalosti dostupných produktů.

Pokusme se nyní krátce analyzovat cho-vání tohoto ukazatele v závislosti na volbě modelové situace. V grafu 1 je znázorněna závislost hodnot iTANK (RiY) na hodno-tách TANK (RiC). Černě je zobrazena obecná závislost na horizontech 10 let (TANK10), 20 let (TANK20), 30 let (TANK30) a 40 let (TANK40). Šedé grafy znázorňují čtyři konkrétní produkty, v gra-fu je vidět, jak se změní jejich hodnota iTANK při změně horizontu. Je tedy zřej-má klesající tendence iTANK pro rostoucí cílovou dobu. To můžeme lehce vysvětlit tím, že se počáteční náklady rozpočítají na delší dobu a tedy jejich podíl na průběž-ných nákladech se sníží. To platí ovšem pouze při dodržení této cílové doby.

Také lze předpokládat pokles iTANK při navýšení hodnoty pravidelné investice. To je způsobeno tím, že podíl fixních nákladů se při zvýšení pravidelné platby sníží. Dále lze vysledovat závislost na očekávaném zhodno-cení modelové situace (graf 2). Pří navýšení modelového zhodnocení dojde k mírnému nárůstu iTANK. Nicméně pokud nás bude zajímat výkonnost investice, ta bude samo-zřejmě s rostoucím modelovým zhodnoce-ním rostoucí. Pokud zhodnocení modelové situace klesne pod určitou hranici, výkonnost investice může být i záporná.

Životní pojištění

 

IŽP VS. INVESTOVÁNÍ DO FONDŮ

IŽP jistě skýtá různé výhody v podobě vý-hodnějšího životního pojištění apod. Vyplatí se ale volba, pokud volí klient IŽP kvůli pra-videlnému investování? Odpovězme si jednoduchým příkladem. Zkoumáme náklado-vost investování do IŽP PERSPEKTIVA 6BN od KOOPERATIVY ve srovnání s in-vestováním do vyváženého portfolia progra-mu Conseq Active Invest. Zvolíme systém pravidelných měsíčních investic 2000 Kč na horizontu 10 let. Pří přímé investici do inves-tičního programu Conseq platíme nižší vstupní náklady a je tedy zřejmé, že jsme schopní realizovat vyšší zisk.

ZÁVĚREM

Hodnoty ukazatelů IŽP ukazují, že v někte-rých případech je levnější peníze dávat do slamníku, nežli je takovýmto způsobem in-vestovat. Přičteme- li k nákladovosti ještě očekávanou inflaci, vidíme, že u mnohých z těchto produktů je nepravděpodobné, že by zvýšily hodnotu investice.

Ukazatele nákladovosti IŽP jsou celoev-ropským hnutím, které na nevýhodnost a netransparentnost těchto produktů reaguje. Samy o sobě však mají na situaci na trhu jen omezený dopad. Skutečným řešením pro-blému bude až uzákonění pravidel transpa-rentnosti, která přimějí pojišťovny zveřejňo-vat údaje o poplatcích kompletně a srozumi-telně.

 

Autor: Jan Orava , Autor je investičním analytikem společnosti TANK

Zdroj: https://fondshop.cz/

Tag : Životní pojištění

 

Pin It on Pinterest

Share This