Otevřený dopis členům Poslanecké sněmovny před vystoupením guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolujeme si vás oslovit touto veřejnou formou, abyste s ohledem na existující systémové právní vady u pojistných smluv produktu investičního životního pojištění vyvinuli tlak na guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který u Vás přednese zprávu o stabilitě finančního trhu v České republice za rok 2018.

Tzv. kauza Investičního životního pojištění se svým rozsahem týká řádově milionů smluv životního pojištění. S ohledem na existující judikaturu, včetně precedentů Nejvyššího soudu ČR či Soudního dvora EU, lze bezesporu konstatovat, že dotčené pojišťovny neoprávněně krátí pojistná plnění o v pojistných smlouvách nesjednané náklady a jiné poplatky, a to v řádech desítek procent. Stejně tak jsou již zjevné systémové excesy, když i velké pojišťovny nejednají v souladu s vlastními pojistnými smlouvami a například neoprávněně krátí odkupné či porušují sjednanou alokaci pojistného, když jeho část odklánějí ke škodě klientů.

Jde přitom o produkt hojně využívaný v rámci zabezpečení prostředků na penzi, tudíž vytvoření korektního prostředí je ve veřejném zájmu, a to i s ohledem na daňové úlevy, kterými stát tento segment podporuje. Preference zájmů zahraničních akcionářů pojišťoven na úkor spotřebitelů, ať už ve formě daňových úlev či zjevné nečinnosti orgánu dohledu, je v aktuální situaci těžko obhajitelná.

Obrana samotných spotřebitelů je přitom díky neexistenci institutu hromadné žaloby velmi ztížena. Fakticky je možné se žalobou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele pouze domáhat zdržení se protiprávního jednání, například právě neoprávněného snižování pojistného plnění o nesjednané náklady a jiné poplatky u dosud aktivních dotčených pojistných smluv. Takovou žalobu proti České pojišťovně a pojišťovně Generali aktuálně podávají spotřebitelské spolky Asociace občanských poraden a Podvedení klienti, další žaloby proti ostatním pojišťovnám vycházející z mnoha rozhodnutí finančního arbitra i obecných soudů budou následovat bez zbytečného odkladu.

Tato kauza je svým rozsahem a dopadem na počet spotřebitelů podstatně větší, než aktuálně médii propíraná kauza H-Systém, které svou pozornost věnovali dokonce vláda či prezident České republiky. Zcela jistě pro mnoho otázek spojených se správností postupů a včasností zásahů orgánů státní správy, a zejména pak s ohledem na skutečnost, že důsledky celé této kauzy opakovaně nesou jen poškození klienti. Potenciální škody způsobené protiprávním jednáním pojišťoven jsou přitom ve svém důsledku větší, než suma ztrát spojená s krachem všech kampeliček dohromady. Česká národní banka se v této kauze IŽP, odstartované fakticky na základě právních názorů finančního arbitra někdy již v roce 2015, nijak neangažuje, minimálně nejsou patrné žádné aktivity ve prospěch poškozených spotřebitelů.

Česká národní banka se pouze obrnila mlčením, a to navzdory tomu, že získala mnoho podnětů a důkazů o excesech pojišťoven při správě investičního životního pojištění, hraničícího i s trestněprávní rovinou. Přitom nezřídka Česká národní banka vydává různá doporučení a varování před subjekty, jednajícími ke škodě spotřebitelů, ne však v tomto případě. Celá komunikace České národní banky totiž daleko více vyvolává dojem, že v tomto případě je primární snahou nevyvolat u dotčených spotřebitelů záminku problém řešit.

Česká národní banka má přitom povinnost nejenom dohlížet na stabilitu pojistného trhu, ale má rovněž chránit zájmy spotřebitelů. To se podle našeho názoru neděje, a to navzdory počtu řádově milionů pojistných smluv, které jsou podle stovek rozhodnutí finančního arbitra a podle desítek rozhodnutí soudů neplatné (třeba jen zčásti), neboť neplatná jsou typová smluvní ujednání kopírovaná do jednotlivých verzí pojistných podmínek. Jde o systémový problém, s potenciálními škodami v rozsahu desítek miliard korun, s dopadem do hospodaření pojišťoven a finanční stability celého pojistného trhu v České republice.

Proto Vás žádáme: ptejte se guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka během jeho vystoupení před Poslaneckou sněmovnou na to, jak hodlá tuto kauzu řešit a jaká opatření přijala Česká národní banka, aby nedošlo ke zhroucení pojistného trhu podobně, jako tomu bylo například v Nizozemsku. Nejde přitom jen o nastavení pravidel pro futuro, ale daleko důležitější je řešení nápravy problémů spojených s pojistnými smlouvami vzniklými v letech 2005 až 2013 v době účinnosti zákona o pojistné smlouvě.

Závěrem si nelze odpustit malé srovnání – skupina Generali, do které spadá i Česká pojišťovna a tuzemská Generali pojišťovna, dostala v Itálii za posledních 11 let pokuty ve výši 23 milionů EUR ve skoro třech tisících správních řízeních! V České republice za tu dobu všechny pojišťovny dostaly souhrnně pokuty ve výši maximálně okolo 3 milionů korun. Při přepočtu na počet obyvatel z toho vyplývá, že dohled České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele neplní svou úlohu a spotřebitele nechrání.

Předem vám děkujeme za vaši podporu a jsme připraveni všechny případné dotazy okamžitě zodpovědět.

S přátelským pozdravem

Jiří Chvojka, člen výboru spolku podvedení klienti, z. s.
Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden, z. s.

 

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Podvedeni-klienti-Pojistovny-neopravnene-krati-pojistna-plneni-v-radu-desitek-procent-600787

 

Pin It on Pinterest

Share This