Orgán dohledu EIOPA publikoval v květnu zprávu, že na základě pravomocí stanovených mu v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu … (nařízení EIOPA) vydal doporučení Národné bance Slovenska (NBS) týkající se porušení práva Unie.

Pohlídejte si svoji pojišťovnu

Doporučení přijal orgán dohledu EIOPA ve druhé polovině a jde konkrétně o to, že jedna slovenská pojišťovna, která je dohlížena NBS jako domácím orgánem dohledu, nebyla v souladu s pravidly Solventnosti II, pokud jde o technické rezervy, kapitálové požadavky, investování a řídicí a kontrolní systém, a to v několika posledních letech. S velkou pravděpodobností se jedná o pojišťovnu NOVIS, která už v minulosti čelila problémům. NBS sice přijala několik opatření pro nápravu této situace, orgán dohledu EIOPA však považoval tyto kroky za nedostatečné a rozhodl o zahájení šetření ohledně porušení práva Unie.

Toto vyšetřování skončilo s tím závěrem, že NBS nepřijala včas a přiměřeným způsobem nezbytná nápravná opatření vymezená ve směrnici Solventnost II, aby řešila nesoulad s právem dané firmy.

Směrnice Solventnost II (2009/138/ES) zavedla dohled založený na výhledu a na rizicích. V souladu s tím se po dohledových orgánech požaduje přijímat preventivní a nápravná opatření, aby bylo zajištěno, že pojistitelé dodržují právo. Pravomoci dohledu mají být uplatněny včas a přiměřeným způsobem a při zvažování nejvhodnějšího opatření by mělo být posouzení orgánem dohledu provedeno s ohledem na závažnost daného případu, aby byly zajištěny zájmy pojistníků/pojištěných osob. Čím větší je podle EIOPA riziko pro pojistníka/pojištěnou osobu, tím rychlejší rozhodnutí se požaduje od orgánu dohledu.

Orgán dohledu EIOPA doporučuje NBS uvážit, zda vyčerpala účinně seznam přiměřených možných dohledových opcí nebo zda existuje pro dohled alternativní výběr, který by byl přiměřený dlouhému trvání a závažnosti daného nesouladu a právem.

Podle doporučení orgánu dohledu EIOPA by NBS měla přijmout stanovisko, ověřit a uzavřít Compliance (soulad s právem) firmy, a to dohledovým rozhodnutím NBS během 45 dní od přijetí doporučení. Navíc by NBS měla učinit nezbytné kroky a opatření v souladu se směrnicí Solventnost II, aby zajistila Compliance s právem Unie v rámci předepsaných zákonných lhůt jako součást plně integrované intervenční strategie NBS. To by mělo vyústit buď ve strukturální a udržitelnou obnovu či nápravu všech porušení, nebo je-li to případné či mandatorní, v odebrání povolení dané firmě.

 

Pin It on Pinterest

Share This