Informace pro uživatele testové aplikace:

  • Aplikace „Podvedení klienti IZP“ byla vytvořena z iniciativy zapsaného spolku Podvedení klienti. Členy tohoto zapsaného spolku jsou klienti pojišťoven, kteří v důsledku neplatnosti smluv životního pojištění či jejich právních vad, utrpěli finanční ztrátu. Jedním z poslání zapsaného spolku fungujícího na neziskovém principu je upozorňování veřejnosti (tedy dalších potenciálně poškozených klientů pojišťoven) na existenci právních vad pojistných smluv, popř. jejich neplatnosti jako celku.
  • Aplikace „Podvedení klienti IZP“ je reakcí na nečinnost České národní banky jako regulátora v oblasti pojišťovnictví, která navzdory tomu, že soudy opakovaně konstatují systémové právní vady smluv životního pojištění, nijak neřeší postavení milionů pojistníků, kterým tyto systémové vady způsobují značné finanční ztráty, zejména v důsledku účtování nesjednaných nákladů a poplatků, popř. přímo navozují stav právní nejistoty ve vztahu k výplatě pojistného plnění.
  • Testovat lze pouze pojistné smlouvy životního pojištění založené na principu tvorby kapitálové hodnoty, typicky pojistné smlouvy uzavřené s pojištěním pro případ dožití, popř. smrt nebo dožití. Tedy pojistné smlouvy obsahující tzv. spořící složku.
  • Aplikace „Podvedení klienti IZP“ byla zkonstruována na základě analýzy řádově stovek rozsudků soudů všech stupňů ve sporech klientů s pojišťovnami. Test vede ke zjištění, zda existuje soudní rozhodnutí konstatující neplatnost pojistné smlouvy s totožnými rozhodnými parametry, jaké jsou uživatelem zadány.
  • Český právní řád není až na výjimky založen na principu právní závaznosti soudních rozhodnutí. Nalezená shoda tak neznamená, že právě testovaná pojistná smlouva by soudem musela být posouzena jako neplatná. Vady pojistných smluv zjištěné v analyzovaných soudních řízeních jsou však systémového charakteru. Výsledek, že je evidován rozsudek konstatující neplatnost pojistné smlouvy se shodnými parametry, tak opravňuje předpokládat totožný právní závěr soudu i v případě testované smlouvy.
  • V případě, že byla nalezena shoda v parametrech testované smlouvy se smlouvami, u kterých soud v rozsudcích konstatoval neplatnost, a testovaná pojistná smlouva stále trvá, lze důrazně doporučit včasnou konzultaci s advokátem. Bez ohledu na veřejná prohlášení pojišťoven totiž neplatná pojistná smlouva nezakládá nárok na pojistné plnění!
  • Aplikace „Podvedení klienti IZP“ je veřejnosti uvolněna bezplatně a zapsaný spolek Podvedení klienti není na výsledku testu žádným způsobem ekonomicky motivován.
  • Uživatel zadává údaje v aplikaci „Podvedení klienti IZP“ anonymně a aplikací požadované údaje o pojistné smlouvě nejsou samy o sobě způsobilé tuto pojistnou smlouvu konkretizovat. Uživatelem vyplněné informace o pojistné smlouvě zapsaný spolek Podvedení klienti neshromažďuje, a tudíž dále nezpracovává. Bezprostředně po vyhodnocení testu jsou údaje zadané uživatelem ze serveru vymazány.

Pin It on Pinterest

Share This