Podmínky poskytnutí právní služby:

  • Zapsaný spolek Podvedení klienti v souladu se svým posláním zpřístupnil veřejnosti na webových stránkách www. podvedeniklienti.cz aplikaci pro posouzení existence tzv. rozhodných parametrů, na základě kterých, jak vyplývá z ustálené judikatury, soudy konstatují neplatnost pojistných smluv sjednaných pro případ smrti nebo dožití (dále jen Aplikace).
  • Zapsaný spolek Podvedení klienti nemůže poskytovat právní služby ani zastupovat klienty v řízení před finančním arbitrem či obecnými soudy.
  • Zapsaný spolek Podvedení klienti je nepřetržitě oslovován klienty pojišťoven se žádostí o zprostředkování kontaktu či doporučení na vhodného advokáta specializujícího se na problematiku pojistných smluv životního pojištění.
  • S ohledem na výše uvedené zapsaný spolek Podvedení klienti vyvinul v Aplikaci technické řešení umožňující v případě zájmu uživatele Aplikace poptat právní analýzu pojistné smlouvy u advokáta.
  • Podmínkou funkčnosti technického řešení je vyhotovení seznamu tzv. vhodných advokátů, tedy těch, kteří v minulosti zastupovali klienty v řízení před finančním arbitrem či soudy, a u kterých lze tudíž očekávat odbornost ve vztahu k uvedené problematice (dále jen Advokát či Advokáti).
  • Zapsaný spolek Podvedení klienti na základě informací veřejně dostupných či získaných na základě dotazů dle zákona č. 106/1999 oslovil Advokáty s dotazem, zda souhlasí se zařazením svého kontaktu do seznamu pro účely specifikovaného technického řešení interakce s potencionálními zájemci o právní služby (dále jen Seznam).
  • Volba Advokáta v případě zájmu klienta pojišťovny o právní analýzu pojistné smlouvy probíhá výběrem se Seznamu, a to prostřednictví technického řešení na principu náhodné volby v Aplikaci.
  • Klient pojišťovny není vázán výběrem Advokáta ze Seznamu. Není dotčeno právo klienta pojišťovny vyhledat pro sebe vhodného advokáta, např. prostřednictvím databáze vedené Českou advokátní komorou na webové stránce www.cak.cz.
  • Podmínky spolupráce klienta pojišťovny s Advokátem jsou výsledkem jejich svobodné vůle. Zapsaný spolek Podvedení klienti nemá informace o komunikaci klienta pojišťovny s Advokátem nad rámec emailu generovaného z webových stránek www.podvedeniklienti.cz a nevstupuje do jednání mezi klientem pojišťovny a Advokátem.
  • Zapsaný spolek Podvedení klienti ekonomicky neparticipuje na případné spolupráci klientů pojišťoven s Advokátem.

Pin It on Pinterest

Share This